Stadsgesprek Omgevingsvisie Hilversum 2040 - Oproep voor zienswijzen

1649 keer bekeken

Begin

09-03-2023 om 00:00

Einde

10-03-2023 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Gespreksverslag van het stadsgesprek op 9 maart 2023. Het verslag van het Stadsgesprek van 9 maart jl. is op verzoek aangevuld met opmerkingen van een woordvoerster namens bewonerscollectief HOP2040 en een andere aanwezige tijdens die avond.

Regenboogkerk Hilversum

VERSLAG

(verslaglegger: Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar)

Hilversum werkt aan de Omgevingsvisie 2040, een document dat aangeeft waar het in de toekomst met Hilversum naartoe moet en wat daarvan de ruimtelijke gevolgen zijn. Als onderdeel van de voorbereidingen heeft de gemeente in 2021 en 2022 inbreng gekregen van veel Hilversummers. De opbrengst van die participatie is, gemengd met kennis en inzichten uit andere bronnen, verwerkt en op papier gezet. Op 1 februari van dit jaar heeft de gemeenteraad besloten dat de Omgevingsvisie nu zover is dat er 'zienswijzen' kunnen worden ingediend. Dit betekent dat inwoners, ondernemers en organisaties kunnen laten weten wat ze van de Omgevingsvisie (of onderdelen daarvan) vinden. Ze hebben daarvoor de tijd tot en met 16 april 2023. De Omgevingsvisie kan alleen worden vastgesteld als er op deze zienswijzen afdoende is geantwoord.

Doel van het Stadsgesprek van 9 maart was om Hilversummers te informeren over de inhoud van de Omgevingsvisie. En vooral om ze uit te nodigen om zienswijzen in te dienen. Een publiek van naar schatting 150 personen had koud regenweer getrotseerd om het gesprek bij te wonen. Het interieur van de Regenboogkerk was met die opkomst goed gevuld.

Gespreksleider Gert van ’t Hof (presentator NOS Studio Sport) opende het Stadsgesprek rond 20 uur met een woord van welkom. Hij lichtte de doelen van de avond toe en maakte iedereen erop attent dat de rol van de aanwezige gemeenteraadsleden beperkt was tot die van toehoorder. Na deze openingswoorden volgden twee inleidende vraaggesprekjes.

Als eerste haalde de gespreksleider Karin Walters (gemeente Hilversum / wethouder o.a. Ruimtelijke Ordening en Wonen) voor de microfoon. Zij vertelde dat de Omgevingsvisie voor haar aanvoelt als een kadootje in haar portefeuille. Ze was in de participatiefase betrokken bij wijkgesprekken in Hilversum-Oost. Afweging van de uitkomsten uit de participatie is lastig, er spelen veel kwesties en die zijn vaak ook strijdig. Maar het huidige document is klaar voor de inspraakronde met de zienswijzen. Na sluiting daarvan op 16 april, worden alle zienswijzen verzameld en besproken door de gemeenteraad. Daarna wordt de Omgevingsvisie vastgesteld, als het meezit nog voor de zomer.

Karin Walters zei te hopen op een goed gesprek en een informatieve avond, “zodat straks iedereen een goed beeld heeft van de Omgevingsvisie en kan beoordelen of er zienswijzen moeten worden ingediend”.

Vervolgens vroeg Van ‘t Hof enkele middelbare scholieren van het Roland Holst College uit de zaal naar voren. Op initiatief van een docent hadden zij nagedacht over de Omgevingsvisie en over hoe ze Hilversum beter en mooier konden maken. Zij vonden kiezen tussen groen en woningbouw niet nodig, de twee waren prima te verenigen: “Kijk maar naar Berlijn”. Zorg ook voor meer verticaal groen, de hoogte in, daar worden gebouwen mooier van. Er zijn heel veel flats in Kerkelanden die je op deze manier mooier kunt maken.

De leerlingen vonden ook dat we in Hilversum meer flats moeten bouwen, met collectieve dakterrassen en balkons, met veel groen: “Meer bouwen is prima, we komen woningen tekort, ook door de belangstelling vanuit Amsterdam”. En vergeet tenslotte ook het skatepark aan de Kamerlingh Onnesweg niet; dat is hard toe aan renovatie.

Na de twee inleidende gesprekjes kwam Van ‘t Hof uit bij Jan Willem Tap (stedenbouwkundige en partner bij Bureau Nieuwegracht / mede-auteur Omgevingsvisie). Tap vertelde dat hij op verzoek van de gemeente en in het verband van een projectgroep heeft meegeschreven aan de Omgevingsvisie. Hij memoreerde het belang van de participatie als bron van inzichten en wensen. Tap was ook betrokken bij het maken van Omgevingsvisies voor andere gemeenten. Ze zijn allemaal anders, stelde hij. De Omgevingsvisie voor Hilversum is relatief gedetailleerd en omvangrijk. Hilversum is bijzonder vanwege de grote ruimtedruk, de positie tussen Amsterdam en Utrecht, en het vele groen in de nabijheid.

Tap legde uit dat de wet niet voorschrijft hoe concreet een Omgevingsvisie moet zijn. Belangrijk is dat hij als leidraad kan dienen bij het beoordelen van ruimtelijke plannen. Strikt genomen is de Omgevingsvisie niet juridisch bindend maar 'zelfbindend'. De verwachting is dat een Omgevingsvisie tien tot vijftien jaar meegaat. Daarna volgt een herziening.

Eerste vragenronde

Er volgde een eerste ronde van vragen uit de zaal. Een vraag was of het gesprek niet wat losser en informeler kon. Gespreksleider Van ‘t Hof benadrukte dat het niet de bedoeling was om vanavond het hele participatietraject nog eens over te doen. We zijn nu in het stadium dat er zienswijzen kunnen worden ingediend. Volgens Michel Beuving (gemeente Hilversum / planoloog) is dat een laagdrempelig middel.

De zaal wilde onder meer weten wat er gebeurt met projecten die nu al in uitvoering zijn. Het antwoord was dat daaraan in principe niets verandert, de uitvoering gaat door.

Een andere vraag was of Hilversum nu, tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet door de vaststelling van deze Omgevingsvisie, in een bestuurlijk vacuüm terecht komt. Jan Willem Tap zei dat dat niet gaat gebeuren, er bestaat zoiets als een 'overgangsregeling' in de Omgevingswet die dit verhindert.

Uitleg Omgevingsvisie Hilversum 2040

Na beantwoording van de vragen uit de zaal presenteerde Jan Willem Tap de inhoud van de Omgevingsvisie. Hij deed dat bij de projectie van een kleurig schema dat de hoofdzaken grafisch weergaf (zie afbeelding 1). Alle aanwezigen hadden bij aankomst een printje van dit schema op hun stoel gevonden. In het hart staan vier kernkwaliteiten, die kwamen bovendrijven in de participatiefase. Langs de buitenrand zijn opgaven benoemd, ook over sociale en menselijke onderwerpen. Tussen die beide lagen zijn in zes cirkels de hoofdkeuzes uit de Omgevingsvisie weergegeven. Tap lichtte deze hoofdkeuzes stuk voor stuk kort toe. Als laatste vermeldt het schema ook de drie invalshoeken waarmee de Omgevingsvisie werkt.

Volgens Tap was er in de gemeenteraad vooral discussie rond de onderwerpen mobiliteit, hoogbouw en wijkvoorzieningen. Over het te verwachten tempo van de veranderingen, bijvoorbeeld rond de woningen, zei hij dat nog lang niet alles was beklonken. Wat de energietransitie betreft, doet de Omgevingsvisie geen schepje boven op de landelijk vastgelegde doelen. “Wie meer snelheid wenst, kan een zienswijze indienen”, aldus Tap.

Tweede vragenronde

Na deze beknopte uitleg volgde een tweede ronde van reacties uit de zaal. Een van de aanwezigen vertelde dat hij woont in een beschermd stadsgezicht, maar graag zonnepanelen op zijn dak wil. Kan de Omgevingsvisie hem helpen? Michel Beuving antwoordde dat deze kwestie een typische afweging is tussen de energietransitie aan de ene kant, en de cultuurhistorische waarde van zo’n stadsgezicht aan de andere. “Dien een zienswijze in om aan te geven waar volgens jou het zwaartepunt moet liggen. ”

Gebrek aan concreetheid, geen keuzes, geen visie

Verschillende stemmen uit de zaal gaven uiting aan ongenoegen over het gebrek aan concreetheid van de Omgevingsvisie. Ook klonk de kritiek dat er geen keuzes werden gemaakt.

“Door gebrek aan concreetheid zijn dingen niet toetsbaar en heb je er als bewoner niets aan. Een visiedocument moet een concreet toekomstbeeld bieden. Dat gebeurt hier niet.”

 “De gemeente kan met deze mooie maar holle woorden alles en de inwoner niets.”

“Door het ontbreken van concrete en toetsbare kaders is deze visie geen visie."

“Keuzes worden niet gemaakt en beslissingen worden doorgeschoven.”

“Ik voel me ongemakkelijk als ik dit lees. Het blijft bij algemeenheden.”

“Alle huidige plannen passen precies in het nieuwe plan.”

“Je moet belangen niet afwegen maar ze creatief met elkaar verbinden. Ga je huiswerk overdoen.”

“Dit verhaal is een open einde-verhaal, alles kan. Stel kaders en normen en geef richting.”

“De strekking van de zienswijze die je moet indienen, is: gemeenteraad, stel waardes vast en toetsbare normen.”

“In postcodegebied 1221 vechten wij als bewoners voor meer groen. We willen hier normen voor.”

“Schuif de beslissingen niet door naar de gebiedsagenda’s.”

Duurzaamheidsmaatregelen niet overtuigend

Vanuit de zaal werd ook opgemerkt dat de Omgevingsvisie tekortschiet en slagen om de arm houdt als het gaat om duurzaamheidsmaatregelen. Zaken worden zonder sterke sturing doorgeschoven naar de gebiedsgesprekken. Oproepen uit de zaal voor meer groen en meer ruimte voor de fiets, oogstten verschillende keren bijval.

“Als voormalig lid van de klankbordgroep ben ik onthutst over het resultaat. We zitten middenin de storm, het is twee voor twaalf. Leg je normen vast, grijp je kans - anders gaan we de bietenberg op. ”

“Wat nu wordt gepresenteerd is laaghangend fruit. Actie is geboden anders zijn we straks in 2050 niet klaar.”

“Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd al kreeg.”

Jan Willem Tap kon zich het gevoel wel voorstellen, maar gaf ook aan dat er geen gemeente in Nederland is die het pad naar de klimaatdoelen al helemaal heeft uitgestippeld.  De grootte van de stappen is een politieke vraag.

Door Gert van ‘t Hof gevraagd om een reactie, verklaarde wethouder Karin Walters dat het college op het gebied van duurzaamheid kiest voor “heel hard meters maken".

Onbalans, woningen, hoogbouw

In de Regenboogkerk klonk ook de kritiek dat de woningbouw in Hilversum zeer ongelijk over de wijken is verdeeld en dat Hilversum zo bekeken schromelijk tekort schiet op het gebied van de ‘balans’ die als een van de vier kerndoelen in het hart van het schema is opgenomen.

“In postcodegebied 1221 zijn veel meer nieuwe woningen gerealiseerd dan in de villawijken.”

“Hilversum is volledig uit balans. Kijk nou eerst eens naar de cijfers.”

Sprekers uit het publiek gaven ook verschillende keren uiting aan hun zorgen omtrent het woningtekort. Voor sommigen mocht nieuwbouw ook hoogbouw zijn. Anderen gaven uiting aan reserves omtrent hoogbouw en vroegen zich af wat hierover in de gemeenteraad is besproken.

 “Hilversum is geen dorp meer. Faciliteer wonen.”

“Als we niet aan hoogbouw doen, komen we niet aan genoeg woningen.”

Vertrouwenscrisis

Een woordvoerster namens bewonerscollectief HOP2040 stelde dat inwoners zich niet herkennen in het ontwerp en zich niet gehoord voelen. Volgens haar kwam de essentie van de Ontwerp Omgevingsvisie niet overeen met de essentie van de participatieopbrengst. De Ontwerp Omgevingsvisie gaat uit van economische groei en voorzieningen, de participatieopbrengst heeft als kern het behoud van het dorpse of tuinstedelijke karakter, zonder hoogbouw, duurzamer, met meer openbaar groen, en meer ruimte voor de fiets. Naar aanleiding daarvan benoemde zij ook een vertrouwenscrisis:

“Hoe kunnen wij vertrouwen hebben in de behandeling van onze zienswijzen, na onze slechte ervaringen met de opbrengst uit de participatie?”

Een andere bezoeker vulde dit aan:

“Als wensen uit de participatiefase niet worden gehonoreerd, vertel er dan bij waarom.”

Reactie van de wethouder

Vanuit de zaal kwam ook de vraag wat de aanwezige raadsleden eigenlijk vonden van alle kritiek die er te beluisteren viel. Gert van ‘t Hof herhaalde dat die raadsleden als toehoorder aanwezig waren. Wethouder Karin Walters gaf aan dat ze benieuwd was wat al die mensen die vragen om concreetheid en afbakening nu precies willen. Als ze dat goed duidelijk maken in een zienswijze, kan de gemeenteraad zijn werk doen en afwegingen maken. In reactie op het geluid dat de gemeente te weinig zou doen voor de fiets, wees ze op de plannen voor een grote ondergrondse fietsenstalling bij Station Hilversum.

Praktisch en afrondend

Na de presentatie van de Omgevingsvisie door Jan Willem Tap en de aansluitende opmerkingen vanuit de zaal, gaf Michel Beuving nog een korte uitleg over hoe je een zienswijze kunt indienen en wat er vervolgens mee gebeurt. Het indienen van een zienswijze kan per e-mail naar omgevingsvisie@hilversum.nl of per brief, te richten aan Gemeente HIlversum, Postbus 9900, 1201 GM in Hilversum, onder vermelding van naam en adres en met als onderwerp ‘zienswijze Omgevingsvisie HIlversum 2040’, of via de website www.bouwenaanhilversum.nl/hilversum2040. Alle reacties uit de zienswijzen worden verzameld in een nota. De indieners krijgen die nota te zien, net als de gemeenteraad. Vanuit de zaal klonk scepsis:

“Ons vertrouwen is geschaad. En nu mogen we er weer heel veel energie in steken.”

“Zo’n nota zienswijzen is vaak heel verdedigend. Gemeente, doe dat nu eens niet. Luister naar ons en wees oprecht.”

Die laatste uitspraak bracht de handen van het publiek op elkaar.

Gert van ‘t Hof benoemde nog eens de algemene roep om meer concreetheid en hij gaf wethouder Karin Walters gelegenheid voor een laatste reactie. Zij zei vooral te hopen op concrete zienswijzen: “Normen stellen is makkelijk maar uiteindelijk moeten er altijd afwegingen worden gemaakt”.

Kort na 22 uur sloot de gespreksleider het Stadsgesprek af.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen