Submenu

Hilversum2040

Welkom. De Omgevingsvisie Hilversum 2040 is vastgesteld.

Gemeente Hilversum hecht veel waarde aan betrokkenheid van de Hilversumse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat de Omgevingsvisie een visie wordt van ons allemaal.

De Omgevingsvisie Hilversum 2040 beschrijft een toekomstbeeld voor de gemeente Hilversum. Hoe blijft Hilversum een fijne plek om te wonen, te werken en te verblijven?

Stap voor stap leest u hoe het proces richting de vaststelling van de Omgevingsvisie 2040 is verlopen.

Meer dan 5.000 Hilversummers waren betrokken bij de participatie. Dit is vertaald in een document genaamd ‘Denkrichting, het beste van twee werelden’.

De hoofdkeuzes uit de Denkrichting van de samenleving zijn overgenomen in de Omgevingsvisie. Wilt u weten wat er in de stukken staat die naar de gemeenteraad zijn gestuurd? Bekijk dan hier de stukken in de map 'ontwerp omgevingsvisie'.*

Inspraakfase

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 1 februari 2023 besloten dat de ontwerp Omgevingsvisie, na het doorvoeren van een aantal tekstuele wijzigingen, voor inspraak wordt vrijgegeven.

De ontwerp Omgevingsvisie en het daarbij horende Milieu Effect Rapport lagen sinds 6 maart 2023 ter inzage via deze website.

Via deze website kon men vanaf die periode, gedurende 6 weken, tot en met 16 april jl., zienswijzen indienen.  Dit was de laatste stap van het uitgebreide participatietraject waarin ruim 5.000 Hilversummers hun inbreng hebben gegeven.

Periode indienen zienswijzen afgerond

Op 9 maart jl. vond het Stadsgesprek plaats over de ontwerp Omgevingsvisie. Vanaf dat moment was het mogelijk om tot en met 16 april een zienswijze in te dienen op de ontwerp Omgevingsvisie en het Milieu Effect Rapport. In totaal heeft de gemeente van 92 bewoners en organisaties zienswijzen ontvangen.

Hoe gaat het nu verder?

De gemeente heeft in mei adviezen ontvangen van de landelijke commissie MER over de milieueffectrapportage en het advies van de Commissie ruimtelijke kwaliteit. Het advies van de commissie MER is door de commissie openbaar gemaakt op www.commissiemer.nl

Het college heeft de adviezen en alle ingediende zienswijzen in een zienswijzennota verwerkt. Per zienswijze heeft het college een voorstel gedaan om de Omgevingsvisie hierop aan te passen of niet. De zienswijzennota is inmiddels geanonimiseerd naar de gemeenteraad gestuurd.

Op woensdag 28 juni stond het onderwerp Zienswijzennota Omgevingsvisie op de agenda van de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten. U heeft tijdens deze vergadering de mogelijkheid gehad om in te spreken.

In de zienswijzennota staan alle ingediende zienswijzen, de reactie op alle zienswijzen en voorstellen om de Omgevingsvisie aan de passen. De zienswijzennota vindt u hier. U kunt ook alle documenten voor de gemeenteraad inzien. De gemeenteraad werd gevraagd kennis te nemen van alle zienswijzen en adviezen. Ook werd de gemeenteraad gevraagd om het college opdracht te geven de voorgestelde wijzigingen uit de zienswijzennota in de definitieve Omgevingsvisie te verwerken.

Stand van zaken Omgevingsvisie

Op 19 juli 2023 heeft de gemeenteraad tijdens de vergadering het raadsvoorstel ‘zienswijzennota Omgevingsvisie’ behandeld. Daarin waren alle zienswijzen en adviezen gebundeld en voorzien van voorstellen voor aanpassing van de Omgevingsvisie. De gemeenteraad besloot middels amendement A23/94 om 40 van de 69 voorgestelde wijzigingen uit de zienswijzennota vast te stellen en die te verwerken in de definitieve Omgevingsvisie.

De raad wilde 29 adviezen van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten (CRK+M) en de Commissie voor de Milieueffectrapportage (MER), de daaruit voortvloeiende voorstellen van het college (bijlage D, E en F) en de voorstellen uit ‘voortschrijdend inzicht’ verder met het college bespreken, allereerst beeldvormend.

Na een beeldvormende avond op 14 september 2023 (georganiseerd door het college) en een informele avond van de raadscommissie op 5 oktober 2023 heeft de gemeenteraad op 8 november 2023 motie M23/136 aangenomen. Hiermee gaf de raad het college opdracht een commissievoorstel te maken met een heldere schrijfopdracht voor een compacte en kernachtige Omgevingsvisie.

Commissievergadering

Het commissievoorstel ‘afronden Omgevingsvisie’ wordt besproken in de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten op woensdag 17 januari 2024. De vergadering is in de Raadzaal en begint om 20.30 uur. Het onderwerp ‘afronden Omgevingsvisie’ is gepland vanaf 21:50 uur.

Dit commissievoorstel stelt de raadscommissie in de gelegenheid het college te adviseren over het afronden van de Omgevingsvisie Hilversum 2040. Met dit voorstel geeft het college opvolging aan motie M23/136 van 8 november 2023. Het bevat een inhoudsopgave en beschrijft hoe de definitieve Omgevingsvisie ten opzichte van het Ontwerp compacter en kernachtiger wordt en tegelijk recht blijft doen aan de participatieopbrengst. Zo wordt de definitieve Omgevingsvisie een herkenbaar en bruikbaar kwaliteitskader voor de toekomst van Hilversum.

De vergaderstukken zijn te vinden via: https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/61ff55e6-0e4d-4389-b466-bbde54b1ef17

Definitieve Omgevingsvisie

Na het advies van de commissie stelt het college een definitieve Omgevingsvisie op.

Definitieve Omgevingsvisie voor besluitvorming naar de gemeenteraad

Op 26 maart 2024 heeft het college van B en W de definitieve Omgevingsvisie naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad wordt gevraagd de definitieve Omgevingsvisie vast te stellen. De politieke bespreking in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Projecten was op woensdag 17 april 2024. Op woensdag 15 mei 2024 neemt de gemeenteraad een definitief besluit in de raadsvergadering.

Het college zegt daarover: “Drie jaar na het vaststellen van het herzien plan van aanpak ligt nu de Omgevingsvisie Hilversum 2040 voor besluitvorming voor. Achter ons ligt een intensief participatietraject. Veel Hilversummers hebben inbreng geleverd. Er zijn veel en uiteenlopende gezichtspunten ingebracht. Toch heeft Hilversum een redelijk eensgezind beeld over de toekomst, die goed beschreven staat in de ‘Denkrichtingvoor de Omgevingsvisie: het beste van twee werelden, dorp én stad. Deze Denkrichting ligt duidelijk aan de basis voor de definitieve Omgevingsvisie. Daarnaast hebben veel ingebrachte zienswijzen een plek gekregen. De visie die nu voorligt, is wat het college betreft een gebalanceerd stuk, die richting geeft aan de toekomst van Hilversum en duidelijkheid biedt hoe we met elkaar die richting op willen”.

De Omgevingsvisie gaat over hoe Hilversum er in 2040 uitziet en welke keuzes we nu maken om Hilversum ook in de toekomst een fijne plek te laten zijn om te wonen, te werken en te leven. Na besluitvorming door de gemeenteraad vervangt de Omgevingsvisie Hilversum 2040 de Structuurvisie Hilversum 2030 als toekomstvisie voor Hilversum. Met het vaststellen van de Omgevingsvisie voldoen we aan de Omgevingswet. De Omgevingsvisie bevat beleidskeuzes en doelen op hoofdlijnen voor 2040, leidende principes en toetsingskaders voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Zo maken we duidelijk hoe we in Hilversum ruimte bieden aan ontwikkelingen die bijdragen aan onze maatschappelijke doelen en hoe we tegelijk de erkende Hilversumse kwaliteiten beschermen, behouden en versterken.

Het ontwerp van de Omgevingsvisie dat in 2023 ter inzage lag voor zienswijzen, was een uitgebreid document met veel bijlagen. De gemeenteraad heeft afgelopen januari gevraagd om van de definitieve Omgevingsvisie een compacte visie op hoofdlijnen te maken, waarin de inbreng van de samenleving duidelijk naar voren komt. De definitieve Omgevingsvisie ziet er daarom anders uit dan het ontwerp. Het bestaat nu uit vier delen:

  • Deel A is de ‘compacte visie op hoofdlijnen’ van circa 50 pagina’s. Deze is op zichzelf te lezen en bevat samenvattingen van bronnen, maatregelen en toepassingen. Deze bronnen, maatregelen en toepassingen zijn in de delen B en C uitgebreider beschreven.
  • Deel B bevat een overzicht van de Brondocumenten, zoals de ontstaansgeschiedenis van Hilversum, trends en ontwikkelingen en informatieve referentiekaarten.
  • Deel C bevat uitwerkingen in beleid(steksten) als aanzet voor op te stellen programma’s en de beoogde toepassingen.
  • Deel D bevat een procesverantwoording: hoe is de Omgevingsvisie tot stand gekomen? In dit deel staat ook hoe alle zienswijzen van inwoners en organisaties op het ontwerp een plek hebben gekregen in de definitieve Omgevingsvisie.

 Na de besluitvorming door de gemeenteraad gaan we samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan de slag met het uitwerken van de Omgevingsvisie. Dat doen we onder andere in het Omgevingsplan, programma’s en verdere uitwerking in gebiedsagenda’s. Voor al deze onderwerpen stelt de gemeenteraad in 2024 startnotities vast, waarin staat hoe de samenleving betrokken wordt.

De definitieve Omgevingsvisie vindt u hier, bij onderwerp 4 van de agenda van de raadscommissie van 17 april 2024.

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen en indien gewenst inspreken in de commissievergadering. Meer informatie hierover vindt u hier.

Agenda

 

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"241081"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Omgevingsvisie Hilversum 2040 is op 15 mei 2024 vastgesteld door de gemeenteraad.

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Omgevingsvisie 2040?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Participatie, hoe verder?

De participatiefase is afgesloten met een stadsgesprek op 12 mei 2022 in de Vorstin. Daarna is een extern bureau aan de slag gegaan met het schrijven van een ontwerp Omgevingsvisie. Op 15 december 2022 heeft het college een eerste versie van de Omgevingsvisie naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad heeft op 1 februari 2023 besloten dat deze versie goed genoeg is om voor te leggen aan inwoners, ondernemers en organisaties in Hilversum. Zij konden dan gedurende zes weken hun zienswijze indienen.

Meer weten

 

Een plan voor de toekomst

De Omgevingsvisie Hilversum 2040 beschrijft een toekomstbeeld voor de gemeente Hilversum. Hoe blijft Hilversum een fijne plek om te wonen, te werken en te verblijven?

Meer over de Omgevingsvisie

 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen