Woonvisie

De Hilversumse woningmarkt toegankelijk houden, vooral voor lagere en middeninkomens. En zorgen dat gezinnen en ouderen doorstromen naar passender woningen, zodat ruimte ontstaat voor starters en jonge stellen. Dat zijn de belangrijkste ambities van de Woonvisie 2021–2030 van de gemeente Hilversum.

Woningbouwmonitor 

Er is een grote wens voor actueel en transparant inzicht in de verwachte woningbouw voor de komende jaren, zonder discussie over verschillende cijfers. De gemeente Hilversum heeft daarom één woningbouwmonitor ontwikkeld die voor iedereen openbaar toegankelijk is.

Bekijk de monitor hier.

Wat kunt u zien op de woningbouwmonitor?

De woningbouwmonitor geeft een overzicht van de woningbouwprojecten waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden en in welke fase van ontwikkeling ze zich bevinden. In de woningbouwmonitor staan zogenaamde harde en zachte plannen. Harde plannen zijn al verder in voorbereiding en daarvoor is vaak al een vergunning aangevraagd of zijn andere besluiten genomen. Voor de zachtere plannen geldt dat deze nog in voorbereiding zijn. De gemeente Hilversum volgt de definities van de statussen die door de Provincie en Metropool Regio Amsterdam worden gebruikt (zie voor meer informatie de website plancapaciteit). De komende periode wordt gebruikt  om de woningbouwmonitor verder aan te vullen en verder te optimaliseren.

 

Woonvisie vastgesteld

Op 7 juli 2021 is de woonvisie aangenomen in de gemeenteraad. Met de Woonvisie heeft de gemeenteraad de kaders vast van het woonbeleid voor de komende jaren vastgesteld. Bekijk de woonvisie hier.

Middensegment beschermen en uitbreiden

Hilversum is een gewilde woonstad en net en als in veel andere randstedelijke gemeenten staat de woningmarkt onder druk. De vraag is vele malen groter dan het aanbod en vooral middengroepen kunnen moeilijk een plek vinden in de stad, zowel in de huursector als koopsector. Ook de druk op de sociale huursector blijft toenemen.

Wethouder Bart Heller (Wonen): “Als college willen we dat Hilversum toegankelijk is voor alle bevolkingsgroepen. Maar door de enorme druk op onze woningmarkt zien we dat vooral de lagere en middeninkomens steeds meer moeite hebben om betaalbare huisvesting te vinden. Daarom gaan we verder met het beschermen van onze woningvoorraad in het middeldure segment, zodat deze woningen beschikbaar blijven voor de middeninkomens. Bijvoorbeeld via een plicht tot zelfbewoning, om speculatie tegen te gaan. En daarnaast blijven we de helft van alle nieuwbouw realiseren in het middensegment.”

Sociale huursector groeit mee met woningvoorraad

Het aantal sociale huurwoningen gaat groeien. Waar de vorige Woonvisie uitging van handhaving van het aantal sociale huurwoningen, nu zo’n 11.350, gaat de nieuwe visie ervan uit dat de sociale huursector meegroeit met de omvang van de hele woningvoorraad. Zo moet ook in de toekomst ruim een kwart (27%) van de woningvoorraad bestaan uit woningen die door woningcorporaties worden verhuurd aan de laagste inkomens. Om dat te bereiken, blijft 33% van de nieuwbouwwoningen gebouwd worden als sociale huurwoning. En als woningcorporaties sociale huurwoningen verkopen, dan bij voorkeur aan de huurder of aan iemand anders die een sociale huurwoning achterlaat, aldus het college.

Inzetten op doorstroming

Veel Hilversumse huishoudens met een verhuiswens kunnen de stap naar de gewenste woning, of deze nu groter is of juist kleiner dan de huidige, niet maken simpelweg door gebrek aan aanbod. Heller: “Zo blijven mensen door het tekort aan middeldure huurwoningen langer in een sociale huurwoning zitten dan ze willen. Dat is niet alleen vervelend voor henzelf, maar hierdoor komt hun woning ook niet vrij voor iemand anders.”

Het college wil daarom extra inzetten op doorstroming. “Hoe meer doorstroming, hoe beter”, aldus Heller. “Denk ook aan het bouwen van gelijkvloerse appartementen waar ouderen in hun eigen wijk naar toe kunnen verhuizen, zodat een gezinswoning vrijkomt.”

Woonvisie ontwikkeld samen met partners in de stad

De Woonvisie is tot stand gekomen op basis van gesprekken met de belangrijkste partners in de stad, waaronder woningcorporaties, huurdersbelangen, welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars, seniorenverenigingen en vertegenwoordigers uit het sociaal domein en de input van 1300 inwoners die via het Burgerpanel een enquête hebben ingevuld.

Tijdlijn

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen