Planning

NS, ProRail, de Provincie Noord-Holland en de gemeente Hilversum hebben afspraken gemaakt over het Arenapark en station Hilversum Sportpark. Het college is verheugd dat NS, ProRail en de Provincie Noord-Holland de beoogde gebiedsontwikkeling van het Arenapark tot een levendige gemengde buurt steunen. De intentie is de looproute van het huidige station naar het hart van het gebied binnen twee jaar te verbeteren. Daarnaast starten partijen gezamenlijk een onderzoek naar de nieuwe spooronderdoorgang en het verplaatsen van station Hilversum Sportpark naar het hart van de nieuwe ontwikkeling. Een besluit over verplaatsing van het station volgt na afronding van dit onderzoek, waarin ook de financiering wordt uitgewerkt.

In het voorjaar van 2023 is een concept stedenbouwkundig plan opgesteld. Een stedenbouwkundig plan laat zien hoe de gemeente een gebied wil inrichten. Voor het stedenbouwkundig plan gelden de volgende zes uitgangspunten:

  1. Sport en bewegen
  2. Circulair en duurzaam
  3. Mobiliteit van de toekomst
  4. Landschap voor mens en natuur
  5. Economische motor
  6. Levendige gemengde buurt

Deze zes uitgangspunten vormen de basis van dit stedenbouwkundig plan. In november en december 2022 kon iedereen zich uitspreken over deze uitgangspunten en laten weten of de gemeente met deze plannen op de goede weg was. Deze input is meegenomen in het definitief stedenbouwkundig plan.

In mei 2022 heeft de nieuwe coalitie een coalitieakkoord gesloten. Hierin staan aanvullende uitgangpunten en ambities voor het Arenapark. Deze zijn vertaald in extra uitgangspunten en in oktober 2022 vastgesteld door het college. De uitgangspunten vormden de basis voor het concept stedenbouwkundig plan.

De scenariostudie heeft geleid tot de voorkeursvariant ‘middelhoge bouw’, die het college heeft vastgesteld. In deze variant was het uitgangspunt ontwikkelingen met middelhoge bouwhoogtes tot 35 meter, met accenten tot 50 meter. Met genoeg plek voor 1200 nieuwe woningen, werkruimte en een groene openbare ruimte. Dit uitgangspunt is tot stand gekomen na advies van inwoners, betrokken partijen en de raadscommissie.

In de eerste helft van 2021 is gestart met een analyse van de opgave. In de tweede helft van 2021 is deze analyse uitgewerkt in drie scenario’s. Eind 2021/begin 2022 zijn de raadscommissie en inwoners door de gemeente gevraagd om zich over de scenario’s te buigen. Via een peiling heeft de stad hierop gereageerd. De waardevolle inbreng die dit heeft opgeleverd, is meegenomen in het opstellen van de voorkeursvariant.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen