Nieuw bestemmingsplan Stationsgebied: levendig, groen en meer woningen

03-11-2022

Het college heeft een nieuw bestemmingsplan voor het stationsgebied opgesteld. Op 19 juli werd het ontwerpbestemmingsplan al vrijgegeven. Hierop konden zienswijzen worden ingediend. Deze zienswijzen zijn beantwoord en het bestemmingsplan wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het bijbehorende ‘hogere grenswaardenbesluit’ is door het college vastgesteld.

De komende tien jaar transformeert het Stationsgebied van doorgangsgebied tot levendig, groen en veilig centrumgebied voor iedereen; reiziger en Hilversummer. Een mooie verbinding tussen het centrum, het station en Hilversum Oost. Een krachtig OV-knooppunt met een gloednieuw, groen busstation met elektrische bussen. En een moderne ondergrondse fietsenstalling voor ongeveer 5.000 fietsen. Hiervoor heeft de gemeente een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit nieuwe bestemmingsplan is een vervolgstap op het ontwerpbestemmingsplan dat eerder dit jaar is vastgesteld door het college.

Extra woningen, actualisatie stedenbouwkundig plan en zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 29 juli 2022 tot en met 8 september 2022 ter inzage gelegen. Alle zienswijzen zijn beantwoord in een zienswijzennota en waar mogelijk zijn aanpassingen gedaan in het bestemmingsplan. Zo wordt nu bekeken hoe de coffeeshop toch ingepast kan worden in het plan. Dat sluit aan bij de nieuwe beleidsregels voor coffeeshops uit september 2022.

In het ontwerpbestemmingsplan was ook al een aantal wijzigingen voorgesteld ten opzichte van het bestemmingsplan uit 2020. Om extra woningen te creëren, worden twee woonlagen toegevoegd aan de gebouwen die op het Stationsplein gebouwd worden. Dat betekent concreet dat er maximaal 450 woningen worden gebouwd. De nieuwe bouwhoogte komt voort uit het nieuwe coalitieakkoord en de wens om meer te doen aan de hoge woningnood in Hilversum.

Daarnaast is in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen dat de wegen in het gebied een geluidsreducerende deklaag krijgen. Hiermee is deze maatregel verankerd en juridisch afdwingbaar. Dit is in lijn met het akoestisch onderzoek en de uitspraak van de Raad van State. Ook is nieuw beleid verwerkt in het bestemmingsplan, zoals Doelgroepenverordening’ (2020), de ‘Woonvisie’ (2021) en de leidraad ‘Natuurinclusief bouwen’ (2021).

Tot slot actualiseren we het stedenbouwkundig plan. Zo is er is nu meer duidelijkheid over de uitbreiding van de stationshal. Ook de bouwhoogte van de gebouwen op het Stationsplein zijn aangepast. Deze gebouwen krijgen gemiddeld 4 tot 5 woonlagenlagen, met een paar delen van 5 tot 6  woonlagen (maximaal 23 meter) en twee accenten van 8 woonlagen (maximaal 26 meter). Door de bouwhoogte te laten verspringen, ontstaat een gebouw dat goed past in de omgeving.

Verlegging centrumring

Het Marktplein wordt nu afgesneden van de rest van het centrum, doordat de centrumring de Groest en het plein van elkaar scheidt. Onderdeel van de plannen voor het Stationsgebied is het verleggen van deze centrumring. Hierdoor kan het verkeer in de toekomst beter en veiliger doorrijden en komt er een betere verbinding tussen het Marktplein en het centrum. De ambitie voor het verleggen van de centrumring is in 2013 door de gemeenteraad vastgesteld in de ‘Structuurvisie Hilversum 2030’. In de Centrumvisie (2015), het stedenbouwkundig plan ‘Stationsgebied’ (2019) en de Mobiliteitsvisie (2022) is deze keuze bevestigd. Dit bestemmingsplan is een volgende stap om het verleggen van de centrumring mogelijk te maken.

We realiseren ons dat het verleggen van de centrumring voor sommige bewoners van het centrum leidt tot meer verkeer en daarmee meer geluid. De gemeente is in gesprek met bewoners over maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren.

Proces en vervolg

Het nieuwe bestemmingsplan is opgesteld, omdat op 2 februari 2022 het bestemmingsplan uit 2020 en het hogere grenswaardebesluit Stationsgebied 2020 door de Raad van State werden vernietigd. Een aantal punten had de gemeente beter moeten onderbouwen. Hiervoor is een aantal onderzoeken vernieuwd: de verkeers- en milieuonderzoeken zijn geactualiseerd en ook het akoestisch onderzoek is opnieuw uitgevoerd. Daarnaast is aanvullend onderzoek gedaan naar een mogelijke variant voor de centrumring.

Voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan behandelt, brengt de raadscommissie een advies uit. Deze commissie is onderdeel van de gemeenteraad. De commissievergadering is openbaar en het is mogelijk om tijdens de commissievergadering in te spreken. Meer informatie hierover is op te vragen bij de raadsgriffie  via griffie@hilversum.nl of via 035-629 2479.

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen