Economische visie: een economisch vitaal Hilversum

(samen)werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Hilversum is een aantrekkelijke stad om in te wonen, te werken, te studeren en te leven. Economische vitaliteit is een belangrijke drijvende kracht achter een goed leefklimaat. De economie biedt werkgelegenheid en daarmee bestaanszekerheid voor de inwoners. Dit geldt zowel voor inwoners als ondernemers die samen het draagvlak vormen voor de winkels, evenementen, sport- en cultuurvoorzieningen in Hilversum. Onze bedrijven zorgen voor stage- en opleidingsplaatsen en dragen bij aan maatschappelijke opgaven, zoals mediawijsheid, diversiteit, energietransitie en duurzame mobiliteit.

De Omgevingsvisie van Hilversum heeft de gewenste ontwikkelingsrichting tot 2040 vastgelegd, waarin duurzaamheid, inclusiviteit en een robuuste economie centraal staan.

De opgaven geschetst in de Omgevingsvisie werken door in onze economie. Denk hierbij aan transities als de energietransitie, transitie naar een circulaire economie, de veranderende arbeidsmarkt en gevraagde vaardigheden, het digitaliseringsvraagstuk en de toenemende druk op de leefomgeving.

Hoewel er vaak over economische groei gesproken wordt, is economische groei niet het ultieme doel; het doel is welvaart en welzijn voor de inwoners. Omdat economie en arbeidsmarkt geen gemeentegrenzen kennen, is het belangrijk om economie vanuit een breder perspectief te bekijken. Hilversum vervult een belangrijke rol als centrumgemeente in de regio Gooi en Vechtstreek en is economisch sterk verweven met de regio Utrecht en Amsterdam.

Hilversum heeft een bloeiende diensteneconomie, met een sterke specialisatie in media en ICT, met ongeveer 90 procent van de banen in dienstverlenende sectoren. Ook de sectoren handel (groothandel en detailhandel) en zorg en welzijn zijn belangrijke pijlers van de Hilversumse economie.

Ruimte voor werken 

Hilversum zet zich in voor een dynamische werkomgeving met ruimte voor groei en innovatie. We streven naar een divers aanbod van geschikte huisvesting om de groei van onze bedrijven te faciliteren. Dit is momenteel een uitdaging. De druk op de ruimte en leefomgeving is groot. Tegelijk is het MKB een cruciale pijler voor de werkgelegenheid in Hilversum. Daarom is ruimte voor werken een belangrijk speerpunt in onze economische visie.

Media

We koesteren het profiel Hilversum Mediastad en verkennen in de visie hoe we de sector kunnen blijven ondersteunen, werkgelegenheid kunnen bevorderen en talent en innovatie een voedingsbodem kunnen bieden in onze gemeente. De dynamiek in de mediasector is enorm. De digitalisering met al zijn verschijningsvormen zoals AI en immersieve technologie zijn de uitingen van een nieuwe digitale samenleving. Nieuwe subsectoren als ed-tech, e-sports en gaming komen op. We zetten in op het versterken van het mediacluster door aansluiting te zoeken bij deze nieuwe ontwikkelingen. Bovendien ondersteunen we startups en scale-ups met initiatieven zoals de campusontwikkeling op het Media Park, waar broedplaatsen en incubators jonge ondernemers helpen groeien.

Duurzame economie:
Circulaire economie

De transitie naar een duurzame en circulaire economie is één van de grotere opgaven waar het bedrijfsleven (en de maatschappij) voor staat. In het nationale programma Ruimte voor Economie van het Ministerie van Economische Zaken wordt gesteld dat deze transitie 15% additionele fysieke ruimte vraagt. Hoe gaan we dit accommoderen/faciliteren? In de economische visie moet hier duidelijkheid over komen.

Energietransitie

De andere grote opgave binnen duurzaamheid is de transitie die nodig is naar een nieuw energiesysteem: van opwek, gebruik, transport tot en met opslag van energie. We ondersteunen ondernemers daarin op verschillende manieren. Het doel is om zoveel mogelijk energie te besparen en zo veel mogelijk energie lokaal op te wekken. Met een focus op zonnepanelen.

Arbeidsmarkt – een vaardige en talentvolle beroepsbevolking

Hilversum beschikt over een relatief theoretisch opgeleide beroepsbevolking. Tegelijkertijd is praktijkgeschoolde arbeid van belang om de stad draaiende te houden. Deze Hilversummers willen we behouden. We staan ook aan de vooravond van maatschappelijke transities op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, energie en digitalisering & AI wat iets betekent voor talentontwikkeling en vaardigheden.

Sport, Gezondheid en Innovatie

Gezondheids- en welzijnszorg is met ruim 7.000 banen de derde sector in Hilversum (na media & ICT en groot- en detailhandel). De sector is dan ook onlosmakelijk verbonden met het economische toekomstbeeld van Hilversum. De zorgsector is maatschappelijk van belang en de geringe groei hiervan in de afgelopen jaren vraagt aandacht. Met prominente locaties zoals het Sportpark, Monnikenberg en Zonnestraal, zetten we in op het ontwikkelen van ons profiel rondom gezondheid en innovatie. We investeren in een innovatief ecosysteem voor deze sector door samen te werken met partners als ROM regio Utrecht en de Economic Board Utrecht.

 

 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen